​Narrativ ledelsespraksis og lean ledelse

​2 årig lederuddannelse

Hvad har du set din medarbejder gøre for nylig, som overraskede dig positivt? Hvordan kan du bruge denne observation I din ledelse? Hvad bliver din medarbejder ved med at sige om sig selv, som bliver en hindring for ham I hans job? Ved du, hvem der har betydet noget for din medarbejder, I hendes professionelle udvikling?

Alt for mange medarbejdere overlades til sig selv I deres opgaveløsning. De får I bedste fald af vide af deres leder, hvad der forventes af dem og bliver sidenhen evalueret på deres ”performance”. Denne uddannelse klæder lederen på til at styrke medarbejderens opgaveløsning og til at medarbejderen rykker og bliver dygtigere, klogere på dem selv og mere kreative I og med deres professionelle relationer.

Narrativ ledelse søger at styrke de fortællinger, som indeholder personlige intentioner, værdier og færdigheder for medarbejderen. Det er fortællinger, som kræver nærvær og nysgerrighed, og som vil hjælp af narrativ ledelsespraksis bliver retningsgivende for medarbejderen: at der med intelligente spørgsmål produceres ønskværdige fortællinger for medarbejderen – fortællinger der får liv ved, at lederen påtager sig ansvaret for samtaler omkring de ovenstående spørgsmål.

Coaching er oppe I tiden som en metafor for den måde en leder indgår I forskellige former for samtaler med enten en kunde eller en medarbejder. Metaforen er hentet fra sportens verden, og med den følger ideer om at udstikke mål og delmål, løbe efter dem og opnå resultater – eller måske at blive en fiasko, køre træt, få stress, etc. Populærudgaven af coaching henter endvidere inspiration fra den individ-orienterede psykologi, som forkynder at ledelse og coaching handler om at udfolde individets fulde potentiale, og at motivation, foretagsomhed, energi, og succes kommer ”indefra”. Pointen er, at det den ordinære coaching forsøger at opelske – individets selvrealisering – skaber fundamentet for det modsatte: fiaskofølelse, isolation og mindreværd.

Narrativ ledelsespraksis går en anden vej: at invitere og berige de fortællinger den enkelte eller grupper kan fortælle om sig selv, som åbner for andre handlemuligheder og selvforståelser, end de mere problematiske og hæmmende konklusioner medarbejderen har med sig.

Lederens opgave bliver derfor, at stille de spørgsmål som gør, at medarbejderen:​​

  • udvikler ny viden og sprog om sig selv.​
  • bliver tættere forbundet med det der er vigtigt og værdifuldt for hende I hendes arbejde.​
  • får tydeliggjort, hvad det er han vil og bestræber sig på I sit arbejde.​
  • at få skabt forbindelse til de personer, som har eller har haft stor betydning for den enkeltes eller gruppes arbejdsliv.​

Det narrative er optaget af at styrke de værdier, intentioner, færdigheder, håb, drømme og bestræbelser, som bor I den enkeltes eller arbejdsgruppes fortællinger om sig selv, I modsætning til at højne ”performance” eller kontrollere om medarbejderen har mødt sine ”mål”.

Det 2-årige forløb er hovedsageligt en grundig uddannelse I den narrative ledelsestænkning og -praksis, og består af en indføring I de filosofiske, teoretiske og praktiske dele af den narrative ledelses- og coachingpraksis. Deltagerne vil blive undervist I de narrative kort, og de filosofiske og teoretiske ideer, som kortene udspringer af. Sammen med den narrative ledelsestænkning og –praksis indføres deltagerne I de grundlæggende principper af lean ledelse, så det bliver muligt at gøre noget praksisnært og samtidig at det bliver muligt at forholde sig reflekteret til lean som managementværktøj.

Deltagernes daglige ledelsespraksis vil gennemgående I hele forløbet være I fokus, og der tilstræbes en meget praksisnær og relevant undervisning.

Udover det ledelsesfaglige fokus, vil uddannelsen bidrage til, at den enkelte leder via øvelser og refleksioner over egen lederposition og værdier, intentioner og færdigheder bliver klogere på sig selv som leder. Effekten vil blive en styrkelse I den daglige ledelse af medarbejdere og den daglige håndtering og styring af lederskabet.

Sammen med ledelsen af den enkelte medarbejder I organisationen vil der være fokus på gruppeniveauet, organisationsniveauet og det at agere I en politisk kontekst. I forlængelse af disse forskellige snitflader I organisationen vil der være fokus på magtteori, styring og disciplinering I et poststrukturalistisk og narrativt perspektiv. 

Temaer for de enkelte mødegange:​

1. År​

1. Narrativ ledelse – den teoretiske og overordnede metodiske baggrund.​

2. Fortællingernes byggesten og ledelse: genforfattende samtaler, handling og meningens landskaber.​

3. Hvordan taler vi om problemer? Eksternaliserende samtaler og sprogbrug.​

4. Dagligdags kompetenceudvikling af medarbejderne: færdigheder og stilladsering.​

5. Ledelse af teams og styring af egne og medarbejderes responser: bevidning og reflekterende team.​

6. Strukturering og arbejdsgange I dagligdagen: lean 1.​

7. At lede I forhold til stress, udbrændthed og oplevelsen af personlig fiasko (sverre raffnsøe)

2. År​

8. Mødeledelse og positionering​

9. Tæt på medarbejderen og den daglige problemløsning: lean 2​

10. Skriftlighed: strategisk narrativ kommunikation​

11. Genmedlemsgørelse: at fremme vigtige professionelle relationer.​

12. Diskursledelse: håndtering af brok og kritik. Det fraværende men implicitte / det nærværende men usynlige: værdier og problemer.​

13. Cmm, forgreningspunkter, game-mastery, dialogkæder etc. Samt beslutningsprocesser og narrativitet.​

14. Eksamen og afslutning.

Krav:​

Læsegrupper. Deltagerne mødes en hel dag I læsegrupper imellem hvert modul, I alt 6 gange. Disse læsegruppedage benyttes til fælles træning, diskussion af litteratur, udveksling af erfaringer m.M.

Litteratur: der læses relevant litteratur til hver mødegang. Litteraturliste fremsendes inden kursusstart sammen med program for forløbet.

Essays: deltagerne skriver 5 essays pr. År á 1-2 sider. Essayet skal koble den læste litteratur med deltagerens egen praksis.

Eksamen: der afholdes eksamen de to sidste dage. Deltagerne præsenterer eget arbejde for resten af gruppen. Det er frivilligt, om man vil gå op til eksamen. Dog skelnes der mellem deltagerbevis og uddannelsesbevis afhængig af, om deltageren har valgt at gå til eksamen.​

Deltagere:​

Min. 12, maks. 28 deltagere.​

Uddannelsen henvender sig til ledere, coaches, konsulenter, chefer og projektledere – til alle, som enten har daglig ledelse, ønsker at kvalificere sig til at gå ledelsesvejen eller ønsker at dygtiggøre sig I narrativ coaching.​

Faste undervisere:​

Magnus j. Brammer, cand.Psych., MA Org. Psych., direktør I plot konsultation​

Morten jack, cand.Psych., partner I copenhagen impact, tidligere seniorkonsulent på storstilede lean forandringsprocesser hos novo nordisk.

Sted: oplyses senere.​

Kursusafgift: 36.000,- + moms inkl. Forplejning pr. År. Hertil kommer udgifter til bøger, logi mv.​

Omfang: 14 undervisningsdage pr. År samt 5 læsegruppedage pr. År.

Datoer:

Mødedage: Oplyses senere. Opstart medio 2017.

Læsegruppedage: disse dage aftales I gruppen, og kan evt. Placeres om eftermiddagen/aftenen eller på weekenddage.​


Tilmeld dig uddannelsen her​

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER