Narrativ ledelsespraksis

Narrativ Ledelsespraksis

Med det vi kalder Narrativ Ledelsespraksis er vores ønske, at trække nogle af de ideer om samtaleteknik som især Michael White fra Australien har udviklet ind i ledelsesarbejdet. Michael White udviklede det han kaldte for "samtalekort", en slags landkort til brug i samtalernes landskaber. Og han var optaget af de fortællinger, som vi mennesker hele tide gør brug af i vores dagelige handlinger, og hvordan han med disse kort kunne opdage og udvikle nye landskaber for den enkelte person.

Dette bliver relevant for lederen, fordi ledelse kommer til at handle om at bruge de narrative kort til at guide medarbejderen, så medarbejderen kan overkomme hverdagens vanskeligheder i den dagligdags opgaveløsing. Coaching er oppe i tiden som en metafor for den måde en samtalepartner eller en leder indgår i forskellige former for samtaler med enten en kunde eller en medarbejder. Metaforen er hentet fra sportens verden, og med den følger ideer om at udstikke mål og delmål, løbe efter dem og opnå resultater – eller måske at blive en fiasko, køre træt, få stress, etc. Populærudgaven af coaching henter endvidere inspiration fra den individ-orienterede psykologi, som forkynder at ledelse og coaching handler om at udfolde individets fulde potentiale, og at motivation, foretagsomhed, energi, og succes kommer ”indefra”. Pointen er, at det den ordinære coaching forsøger at opelske - individets selvrealisering – skaber fundamentet for det modsatte: fiaskofølelse, isolation og mindreværd.

Narrativ ledelsespraksis går en anden vej: At invitere og berige de fortællinger den enkelte eller grupper kan fortælle om sig selv, som åbner for andre handlemuligheder og selvforståelser, end de mere problematiske og hæmmende konklusioner medarbejderen/klienten har med sig. Lederens rolle bliver derfor, at stille de spørgsmål som gør, at medarbejderen eller coachee:

  • Udvikler ny viden og sprog om sig selv.
  • Bliver tættere forbundet med det der er vigtigt og værdifuldt for hende i hendes arbejde.
  • Får tydeliggjort, hvad det er han vil og bestræber sig på i sit arbejde.
  • At få skabt forbindelse til de personer, som har eller har haft stor betydning for den enkeltes eller gruppes arbejdsliv.

Det narrative er optaget af at styrke de værdier, intentioner, færdigheder, håb, drømme og bestræbelser, som bor i den enkeltes eller arbejdsgruppes fortællinger om sig selv, i modsætning til at højne ”performance” og Plot Konsultation udbyder den 2-årige uddannelse "Narrativ Ledelsespraksis og Lean Ledelse" som er en omfattende og grundig uddannelse, hvor vi meget omhyggeligt træner og dygtiggør den enkelte leder i narrativ ledelsespraksis og elementer fra Lean Ledelse, der bibringer lederen nogle konkrete struktureringsværktøjer til ledelse i hverdagen. Sideløbende med ledertræningen, vil vi sørge for en omfattende indføring i den narrative tænkning, og i de filosofiske og teoretiske perspektiver der ligger til grund for den narrative tænkning. Hermed bliver den grundige praktiske ledelsestræning understøttet af et stærkt teoretisk fundament. Deltagerne vil blive undervist i de narrative kort, som er de konkrete vejvisere for den praktiske narrative ledelse. Udover den narrative tænkning og praksis, vil der blive undervist i tilstødende ideer og praksisser hentet fra systemisk tænkning og ledelse, fra post-strukturalistisk filosofi samt fra social konstruktionistisk teori. Deltagernes daglige ledelsespraksis vil være i fokus igennem hele forløbet, og der tilstræbes en meget praksisnær og relevant undervisning.Læs mere om uddannelsen her.​

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER